Foos Roots Logo

Zápis z Valné hromady Regional Organisation of Table Soccer z.s.

Dne 12.12. 2023 od 18:30 proběhla Valná hromada (dále jen ,,VH‘‘) spolku Regional Organisation of Table Soccer (dále jen ,,spolek‘‘), jejímž svolavatelem byl předseda spolku Jakub Čmiko a byla svolána na adrese Hotel ILF, Budějovická 15. Zúčastnili se jí osoby uvedené na připojené listině delegátů s celkovým počtem hlasů 9.

Program

1.      Úvodní slovo svolavatele

2.      Usnášeníschopnost VH

3.      Volba mandátní komise

4.      Hlasování o pořízení záznamu a vyhotovení zápisu z VH

5.      Schválení programu VH

6.      Schválení jednacího řádu

7.      Schválení změn stanov spolku

8.      Rezignace členů Výkonného výboru spolku

9.      Volba nových členů Výkonného výboru spolku

10.  Návrh rozpočtu na rok 2023 a 2024

11.  Určení osoby oprávněné podat návrh na zápis spolku a dalších změn do spolkového rejstříku

12.  Volná diskuze

Průběh schůze

1.     Přítomní, kteří se dostavili na VH, se zapsali do listiny delegátů a podepsali k údaji o svém jménu a bydlišti.

Svolavatel Jakub Čmiko, který se ujal vedení VH jako předsedající, sdělil VH počet přítomných delegátů a počet jednotlivých hlasů.

2.     Předsedající sdělil přítomným, že VH je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny všech delegátů s hlasem rozhodujícím. Proto předsedající nechal hlasovat o usnášeníschopnost VH.

Volba – PRO: 9, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0

VH je usnášeníschopná.

3.     Předsedající navrhnul mandátovou komisi, do níž se přihlásili Bohumil Křivda a Radek Vávra

Předsedající nechal hlasovat o navrženém složení mandátové komise.

           Volba – PRO: 9, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0

Členové mandátové komise se stali Bohumil Křivda a Radek Vávra

4.     Předsedající sdělil přítomným, že průběh a hlasování na VH bude pořízen řádný zápis z VH Josefem Součkem. Zápis bude zveřejněn na webu www.foosball.cz.

Předsedající nechal o tomto bodu hlasovat.

Volba – PRO: 3, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0

Bod programu týkající vyhotovení zápisu byl schválen.

5.     Předsedající představil body programu VH (viz výše) a nechal o něm hlasovat.

Volba – PRO: 9, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0

Program VH byl schválen.

6.     Předsedající přednesl jednací řád VH, které obsahovali tyto body:

-        řídící valné hromady je předseda ROOTS

-        slovo uděluje účastníkům řídící valné hromady

-        do diskuse se každý přihlašuje zvednutím ruky, slovo uděluje řídící valné hromady

-        diskusní příspěvek nesmí být delší než 3 min.

-        v průběhu jednání musí být vypnuty mobil. Telefony

-        v průběhu jednání se nesmí kouřit a pít alkohol

-         porušením některých z těchto bodů může být delegát vyloučen z jednací místnosti

 

Předsedající nechal o tomto bodu hlasovat.

           Volba – PRO: 9, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0

Jednací řád VH byl schválen.

7.     Předsedající představil změny stanov.

a) snížení počtu členů z 7-mi na 5 (článek 6)

b) Nejvyšším orgánem ROOTS je valná hromada složená ze všech kapitánů týmů ROOTS. (článek 3, bod 2). Dříve bylo: Nejvyšším orgánem ROOTS je valná hromada složená ze všech členů ROOTS.

c) doplnění věty k článku 3, bod 4: Plná moc není možná

Předsedající nechal o změnách ve stanovách hlasovat

Volba – PRO: 9, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0

Změny ve stanovách byly schváleny.

8.     Předsedající seznámil delegáty o rezignaci těchto členů Výkonného výboru: Jan Bazika, Šárka Holomoucká, Lukáš Janský a Peter Kálnai.

Předsedající nechal o tomto bodu hlasovat.

Volba – PRO: 9, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0

Tento návrh byl schválen.

9.     Předsedající navrhl nové členy Výkonného výboru a seznámil delegáty o stávajících členech.

Nový členové byli navrženi Bohumil Křivda a Vojtěch Lavička

Stávající členové jsou: Jakub Čmiko (předseda), Martin Douša a Josef Souček

Předsedající nechal hlasovat o nových členech Výkonného výboru.

Volba – PRO: 9, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0

Tento návrh byl přijat. Nový členové k těm stávajícím se stali Bohumil Křivda a Vojtěch Lavička

10.   Předsedající představil návrhy rozpočtů na rok 2023 a 2024.

 Předsedající nechal hlasovat o návrhu rozpočtu na rok 2023 a 2024.

Volba – PRO: 9, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0

Návrh byl přijat.

11.   Předsedající nechal hlasovat o tom, že podáním návrhu na zápis spolku a    provedení změn do spolkového rejstříku bude pověřen Josef Čmiko.

Volba – PRO: 9, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0

Podáním návrhu na zápis spolku a provedením změn do spolkového rejstříku byl pověřen Jakub Čmiko

12.   Volná diskuze

Radek Vávra: přál by si, aby do Zápisu o utkání v ligovém utkání byla přidána disciplína Goalie War.

Výkonný výbor bude projednávat, zda-li to dát či nedat na sezónu 2024/2025.

David Vráblík (firma Rosengart) byl informován o problémech s vhazovači na ligových místech. David sdělil, že se na závadách intenzivně pracuje.

V průběhu volné diskuze odešel Matěj Volek.

13.   Hlasování o korektnosti zápisu

 Volba – PRO: 8, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0

            Návrh byl přijat.